IT- ja digitalisointibarometri on tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta. Tutkimus on suoritettu ensimmäisen kerran vuonna 2007.

IT- ja digitalisointibarometri 2020

TIVIAn, ICT Leaders Finlandin (ILF) ja Turun kauppakorkeakoulun yhdessä toteuttaman IT- ja digitalisointibarometri 2020 -tutkimuksen tulokset julkaistaan webinaarisarjana maalis-kesäkuussa 2021. Keräsimme 9. kerran toteutetun barometrikyselytutkimuksen vastaukset loka-marraskuussa 2020. Lisäksi toteutimme erillinen tutkimuksen COVID-19:n vaikutuksista joulukuussa 2020.

Barometrin kysymykset laatinut ja tutkimusaineiston analysoinut ICT Leaders Finlandin puheenjohtaja, Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Tomi Dahlberg toimii asiantuntijana webinaareissa. Webinaarit ovat avoimia ja maksuttomia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen.

Lisätietoa webinaarisarjasta

Tutkimuksen raportit ja muut materiaalit julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

 

IT- ja digitalisointibarometri 2015

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n teettämä kahdeksas IT-barometri on nyt IT- ja digitalisointibarometri.  Kuten barometrin nimikin osoittaa, digitalisoinnin merkitys on kasvanut edellisvuosista. IT- ja digitalisoimishankkeiden menestys edellyttää hyviä johtamiskäytäntöjä sekä ylimmän ja yksiköiden johdon panosta.

Digitaalisuus etenee Suomessa. IT- ja digitalisoimisbarometri kertoo, että viime vuonna lisättiin eniten sosiaalisen median hyödyntämistä (68 % organisaatioista) ja verkkokauppaa (66 %). Pilvipalvelustrategia on 59 prosentilla organisaatioista. Lähes puolet (49 %) suomalaisista organisaatioista aikoo edelleen lisätä toimintojen ja palvelujen digitalisoimista.

IT:n merkitystä organisaatioiden liiketoiminnalle mittaava IT-ja digitalisointi-indeksi nousi viime vuonna 8,3 prosenttia vuoden 2014 arvosta 96 arvoon 104.

IT- ja digitalisointibarometrin tulosten julkistustilaisuus 5.4.2016 (puhujien esitykset ja haastattelut)

IT- ja digitalisointibarometri 2015 -tutkimustuloksia

IT-barometri 2014

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n teettämästä seitsemännestä IT-barometrista selviää, että suomalaisyritysten kyvyssä soveltaa IT:tään on rutkasti parannettavaa. Vuonna 2014 etenkin pilvipalvelut tekivät läpimurtonsa.

IT-barometrin mukaan vain joka viides suomalainen yritys ja julkishallinnon organisaatio on kyvykäs IT:n soveltaja ja johtaja. Noin 250 tutkimukseen vastanneen joukosta reilut 85 prosenttia on sitä mieltä, että IT:n johtaminen ja soveltaminen on merkittävää heidän organisaatioidensa tulevalle menestykselle. Kuitenkin vain kaksi kolmasosaa arvioi IT:n soveltamisen ja johtamisen olevan nykyään hyvällä tasolla ja vielä pienempi osa (42 %) on sitä mieltä, että IT:n johtamisen ja kehittämisen hyödyt tunnetaan luotettavien mittaustulosten perusteella. Vastaajista vajaa viidennes on jokseenkin tai täysin samaa mieltä kaikkien väitteiden kanssa.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi. Raportti on kaksiosainen.

Barometrin hinta on TIVIA-yhteisön jäsenille 185 € (+ alv) ja muille 275 € (+ alv).

Tutkimusraportti – IT-barometri 2014 (tiivistelmä)

IT-barometri 2014 -presentaatio

IT-barometri 2013

Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA) kuudenteen IT-barometritutkimukseen osallistuneet runsaat 200 liiketoiminta- ja tietotekniikkajohtajaa kokevat IT:n vaikutukset liiketoimintaan erittäin myönteisiksi. He arvioivat tietotekniikan merkityksen vielä kasvavan. IT:n mahdollistamien innovaatioiden koettiin kasvattaneen yritysten liikevaihtoa vuoden aikana viidellä prosentilla, alentaneen kustannuksia viidellä prosentilla ja parantaneen kannattavuutta yli neljällä prosentilla. Nämä arviot ylittävät erittäin selvästi BKT:n ja kansantalouden tuottavuuden kasvun.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi.

Barometrin hinta on TIVIA-yhteisön jäsenille 185 € (+alv) ja muille 275 € (+alv).

Tutkimusraportti – IT-barometri 2013 (tiivistelmä)

IT-barometri 2013 -presentaatio

IT-barometri 2012

IT-barometri 2012 arvioi IT:n hyödyntämistä suomalaisten organisaatioiden liiketoiminnassa ja IT:n vaikutusta organisaation menestykseen. Vuoden 2012 IT-barometrin uusi teema on tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen. Selvitämme, miten suomalaiset organisaatiot johtavat ja hyödyntävät liiketoiminnassa käyttämiään tietoja. IT:n kuluttajistuminen, pilvipalvelut ja sosiaalisen median johtaminen ovat niin ikään mukana perinteisten IT-barometrin aiheiden lisäksi.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi.

Barometrin hinta on TIVIA-yhteisön jäsenille 185 € (+alv) ja muille 275 € (+alv).

Tutkimusraportti – IT-barometri 2012 (tiivistelmä)

Survey Report – IT Barometer 2012 (in English)

Tietoviikko: Liiketoimintajohto ei vieläkään ymmärrä it:n merkitystä tuottavuudelle

IT-barometri 2011

Vuoden 2011 barometrista selviää muun muassa mitä IT-johto ja yritysjohto ajattelevat pilvipalveluista, miten suhtaudutaan sosiaalisen median käyttöön työpaikoilla ja mikä on yritysten kanta kuluttajistumiseen.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit myös ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi. Hinta TIVIA-yhteisön jäsenille on 185 € ja muille 275 €.

Tutkimusraportti – IT-barometri 2011 (tiivistelmä)

Survey Report – IT Barometer 2011 (in English)

IT-barometri 2010

IT-investointeja karsitaan taantuman jälkimainingeissa, silti IT nähdään myös toipumiskeinona.
Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA) vuotuinen IT-barometri toteutettiin nyt kolmannen kerran. Barometri kartoittaa IT:n merkitystä suomalaisille yrityksille. IT-barometriin vastasi 176 liiketoiminta tai IT-johtoon kuuluvaa henkilöä yli 500 hengen suomalaisorganisaatioista. Taantuman aikana kriittisyys IT:n välitöntä hyödyntämistä ja varsinkin tietohallintojen toimintaa kohtaan on kasvanut selvästi etenkin liiketoimintajohdossa. Kriittisyyden lisääntyminen IT:tä ja tietohallintoa kohtaan kuvastanee IT:lle asetettuja suuria odotuksia, joita on ollut vaikea lunastaa heikossa taloustilanteessa.

Tutkimusraportti – IT-barometri 2010

Survey Report – IT Barometer 2010 (in English)

Tietopalsta Tivi: Sosiaalinen media erottelee jyvät akanoista verkkoliiketoiminnassa

Tietoviikko: Suomalaiset yritykset nuukailevat it-hankinnoissa

IT-barometri 2009

Johtajat arvioivat informaatioteknologian merkityksen liiketoiminnalle kasvaneen merkittävästi.

Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA) vuoden 2009 IT-barometrissa IT:n vaikutusta liiketoimintaan kuvaavat tunnusluvut lähes kaksinkertaistuivat vuoteen 2008 verrattuna. Peräti 96 prosenttia vastaajista näkee, että IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu jatkossa (vrt. 88 prosenttia vuonna 2008), ja 77 prosenttia vastaajista kertoo yrityksensä kehittävän IT:tä strategisena voimavarana (vrt. 68 prosenttia vuonna 2008). Toisaalta IT-kustannusten osuuden liikevaihdosta odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan. Tutkimukseen vastasi taantuman alkukuukausien aikana 121 liiketoiminta- ja tietohallintojohtajaa.

Tutkimusraportti – IT-barometri 2009

Survey Report – IT Barometer 2009 (in English)

IT-barometri 2007

Ensimmäinen IT-barometri paljasti sekä useita yllättäviä seikkoja että vahvisti nykyisiä käsityksiä. Tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja oli liiketoimintajohdon ja IT-johdon välinen näkemyskuilu. IT-johto näkee käytännön haasteet ja käsittelee IT:tä operatiivisella tasolla, kun taas liiketoimintajohto näkee IT:n selvästi strategisemmassa asemassa. Liiketoimintajohto näkee IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja kilpailuedun selvästi tärkeämpinä kuin IT-johto.

Tutkimusraportti – IT-barometri 2007

Survey Report – IT Barometer 2007 (in English)