TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

IT- ja digitalisointibarometri

IT- ja digitalisointibarometri on tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta. Tutkimus on suoritettu ensimmäisen kerran vuonna 2007.

IT- ja digitalisointibarometri 2020

TIVIAn, ICT Leaders Finlandin ja Turun kauppakorkeakoulun yhdessä toteuttaman IT- ja digitalisointibarometri 2020 -tutkimuksen tulokset julkaistiin webinaarisarjana maalis-kesäkuussa 2021. Barometrin kysymykset laatinut ja tutkimusaineiston analysoinut ICT Leaders Finlandin puheenjohtaja, Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Tomi Dahlberg toimii asiantuntijana webinaareissa.

Keräsimme 9. kerran toteutetun barometrikyselytutkimuksen vastaukset loka-marraskuussa 2020. Lisäksi toteutimme erillinen tutkimuksen COVID-19:n vaikutuksista joulukuussa 2020.

Webinaarisarjan tallenteet ovat TIVIA-yhteisön jäsenten katsottavissa, kun taas esitysmateriaalit ovat kaikkien nähtävillä. Katso linkit tallenteisiin ja esitysmateriaaleihin alapuolelta.

Miksi digitalisaatio on joillekin uhka ja toisille mahdollisuus koronan aikana?

Tallenne | Esitysmateriaali

Mikä on IT:n ja digitalisaation soveltamisen ja johtamisen tilanne suomalaisissa organisaatioissa?

Tallenne | Esitysmateriaali

Osaavatko suomalaiset organisaatiot johtaa IT-projekteja ja kyberturvaa?

Tallenne | Esitysmateriaali

Miksi toiset yritykset saavat hyötyjä IT:stä ja digitalisaatiosta ja toiset eivät?

Tallenne | Esitysmateriaali

IT- ja digitalisointibarometri 2015

TIVIA ry:n teettämä kahdeksas IT-barometri on nyt IT- ja digitalisointibarometri.  Kuten barometrin nimikin osoittaa, digitalisoinnin merkitys on kasvanut edellisvuosista. IT- ja digitalisoimishankkeiden menestys edellyttää hyviä johtamiskäytäntöjä sekä ylimmän ja yksiköiden johdon panosta.

Digitaalisuus etenee Suomessa. IT- ja digitalisoimisbarometri kertoo, että viime vuonna lisättiin eniten sosiaalisen median hyödyntämistä (68 % organisaatioista) ja verkkokauppaa (66 %). Pilvipalvelustrategia on 59 prosentilla organisaatioista. Lähes puolet (49 %) suomalaisista organisaatioista aikoo edelleen lisätä toimintojen ja palvelujen digitalisoimista.

IT:n merkitystä organisaatioiden liiketoiminnalle mittaava IT-ja digitalisointi-indeksi nousi viime vuonna 8,3 prosenttia vuoden 2014 arvosta 96 arvoon 104.

IT-barometri 2014

TIVIA ry:n teettämästä seitsemännestä IT-barometrista selviää, että suomalaisyritysten kyvyssä soveltaa IT:tään on rutkasti parannettavaa. Vuonna 2014 etenkin pilvipalvelut tekivät läpimurtonsa.

IT-barometrin mukaan vain joka viides suomalainen yritys ja julkishallinnon organisaatio on kyvykäs IT:n soveltaja ja johtaja. Noin 250 tutkimukseen vastanneen joukosta reilut 85 prosenttia on sitä mieltä, että IT:n johtaminen ja soveltaminen on merkittävää heidän organisaatioidensa tulevalle menestykselle. Kuitenkin vain kaksi kolmasosaa arvioi IT:n soveltamisen ja johtamisen olevan nykyään hyvällä tasolla ja vielä pienempi osa (42 %) on sitä mieltä, että IT:n johtamisen ja kehittämisen hyödyt tunnetaan luotettavien mittaustulosten perusteella. Vastaajista vajaa viidennes on jokseenkin tai täysin samaa mieltä kaikkien väitteiden kanssa.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi. Raportti on kaksiosainen.

Barometrin hinta on TIVIA-yhteisön jäsenille 185 € (+ alv) ja muille 275 € (+ alv).

IT-barometri 2013

Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA ry) kuudenteen IT-barometritutkimukseen osallistuneet runsaat 200 liiketoiminta- ja tietotekniikkajohtajaa kokevat IT:n vaikutukset liiketoimintaan erittäin myönteisiksi. He arvioivat tietotekniikan merkityksen vielä kasvavan. IT:n mahdollistamien innovaatioiden koettiin kasvattaneen yritysten liikevaihtoa vuoden aikana viidellä prosentilla, alentaneen kustannuksia viidellä prosentilla ja parantaneen kannattavuutta yli neljällä prosentilla. Nämä arviot ylittävät erittäin selvästi BKT:n ja kansantalouden tuottavuuden kasvun.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi.

Barometrin hinta on TIVIA-yhteisön jäsenille 185 € (+alv) ja muille 275 € (+alv).

IT-barometri 2012

IT-barometri 2012 arvioi IT:n hyödyntämistä suomalaisten organisaatioiden liiketoiminnassa ja IT:n vaikutusta organisaation menestykseen. Vuoden 2012 IT-barometrin uusi teema on tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen. Selvitämme, miten suomalaiset organisaatiot johtavat ja hyödyntävät liiketoiminnassa käyttämiään tietoja. IT:n kuluttajistuminen, pilvipalvelut ja sosiaalisen median johtaminen ovat niin ikään mukana perinteisten IT-barometrin aiheiden lisäksi.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi.

Barometrin hinta on TIVIA-yhteisön jäsenille 185 € (+alv) ja muille 275 € (+alv).

IT-barometri 2011

Vuoden 2011 barometrista selviää muun muassa mitä IT-johto ja yritysjohto ajattelevat pilvipalveluista, miten suhtaudutaan sosiaalisen median käyttöön työpaikoilla ja mikä on yritysten kanta kuluttajistumiseen.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit myös ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tivia(at)tivia.fi. Hinta TIVIA-yhteisön jäsenille on 185 € ja muille 275 €.

IT-barometri 2010

IT-investointeja karsitaan taantuman jälkimainingeissa, silti IT nähdään myös toipumiskeinona.

Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA ry) vuotuinen IT-barometri toteutettiin nyt kolmannen kerran. Barometri kartoittaa IT:n merkitystä suomalaisille yrityksille. IT-barometriin vastasi 176 liiketoiminta tai IT-johtoon kuuluvaa henkilöä yli 500 hengen suomalaisorganisaatioista. Taantuman aikana kriittisyys IT:n välitöntä hyödyntämistä ja varsinkin tietohallintojen toimintaa kohtaan on kasvanut selvästi etenkin liiketoimintajohdossa. Kriittisyyden lisääntyminen IT:tä ja tietohallintoa kohtaan kuvastanee IT:lle asetettuja suuria odotuksia, joita on ollut vaikea lunastaa heikossa taloustilanteessa.

IT-barometri 2009

Johtajat arvioivat informaatioteknologian merkityksen liiketoiminnalle kasvaneen merkittävästi.

Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA ry) vuoden 2009 IT-barometrissa IT:n vaikutusta liiketoimintaan kuvaavat tunnusluvut lähes kaksinkertaistuivat vuoteen 2008 verrattuna. Peräti 96 prosenttia vastaajista näkee, että IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu jatkossa (vrt. 88 prosenttia vuonna 2008), ja 77 prosenttia vastaajista kertoo yrityksensä kehittävän IT:tä strategisena voimavarana (vrt. 68 prosenttia vuonna 2008). Toisaalta IT-kustannusten osuuden liikevaihdosta odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan. Tutkimukseen vastasi taantuman alkukuukausien aikana 121 liiketoiminta- ja tietohallintojohtajaa.

IT-barometri 2007

Ensimmäinen IT-barometri paljasti sekä useita yllättäviä seikkoja että vahvisti nykyisiä käsityksiä. Tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja oli liiketoimintajohdon ja IT-johdon välinen näkemyskuilu. IT-johto näkee käytännön haasteet ja käsittelee IT:tä operatiivisella tasolla, kun taas liiketoimintajohto näkee IT:n selvästi strategisemmassa asemassa. Liiketoimintajohto näkee IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja kilpailuedun selvästi tärkeämpinä kuin IT-johto.