TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
IT:n johtaminen liiketoiminnan osana tärkeintä
Onnistuminen IT:n ja digitalisoinnin johtamisessa liiketoiminnan osana on IT:n tuottamien hyötyjen edellytys. Se luo kyvyn sopeutua Covid-19-haasteisiin, onnistua projektien toteuttamisessa ja soveltaa IT:tä verkko- ja muuhun liiketoimintaan. Onnistuminen johtamisessa on samalla tavoittelemisen arvoinen haaste organisaatioille. Vuosittainen IT-barometrikysely, 2015 alkaen IT- ja digitalisointibarometri, on ollut osa TIVIAn tutkimustoimintaa vuodesta 2008. Vuosina 2016, 2017 ja 2019 tutkimusta ei tehty ja vuonna 2018 sen toteutti TIVIAn jäsenyhdistys ICT Leaders Finland (ILF). Viime keväänä TIVIA ja ILF päättivät elvyttää barometrin vuosittaisena kyselytutkimuksena. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2020 ja tulokset julkistetaan neljän keskustelumuotoisen webinaarin sarjana maalis-kesäkuussa 2021. Haastattelimme tutkimuksen laadinnasta ja vastausten analysoinnista vastannutta Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Tomi Dahlbergia, joka on myös ILFin nykyinen puheenjohtaja.

Olet ollut mukana barometritutkimusten toteuttamisessa vuodesta 2009. Mitä uutta vuoden 2020 tutkimuksessa on?

Kysymysmäärä kasvoi suureksi, joten lyhensimme kyselyä säilyttäen osan yhteydestä aikaisempiin tutkimuksiin. Covid-19:n vaikutukset IT:n soveltamiseen ja johtamiseen sekä tulosten julkistaminen webinaareissa keskustellen ovat täysin uutta. Samoin se, että keskustelun elävöittämiseksi pyydämme kiinnostuneita lähettämään kysymyksiä etukäteen kustakin aiheesta.

Miten barometritutkimus eroaa muista tutkimuksista kuten Tilastokeskuksen tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksesta?

Barometritutkimus täydentää ja syventää näitä tutkimuksia keskittymällä tietotekniikan määrän ja levinneisyyden sijasta vastaajien arvioihin IT:n ja digitalisaation merkityksestä organisaatioilleen ja vaikutuksiin vastaajan organisaation varsinaiseen ja verkkoliiketoimintaan. Kysymme myös IT:n johtamisesta niin liiketoiminnan osana kuin tietohallintokäytäntöinä. Tärkein ero on, että analysoimme IT:n ja digitalisaation merkitysten, vaikutusten ja johtamisen väliset riippuvuudet. Keräämme taustatietoa vastaajista ja pystymme siksi myös vertaamaan tuloksia IT:ssä ja liiketoiminnassa työskentelyn, organisaatiokoon ja monen muun tekijän avulla.
Pandemian vaikutuksia koskevat yleiset tulokset olivat hyvin linjassa muiden kanssa, joukko organisaatioita kokee pandemian mahdollisuudeksi, suurin osa uhaksi.

Mainitsit Covid-19-pandemian. Teitte toisen kyselyn joulun alusviikolla käyttäen barometrin korona-kysymyksiä. Mitkä ovat tutkimuksen keskeiset tulokset?

Onnistuminen IT:n ja digitalisoinnin johtamisessa liiketoiminnan osana nousi korostetusti esille. Pandemian vaikutuksia koskevat yleiset tulokset olivat hyvin linjassa muiden kanssa, joukko organisaatioita kokee pandemian mahdollisuudeksi, suurin osa uhaksi. Löysimme vastaajista 12 % suuruisen ryhmän, joka ilmaisi organisaationsa jatkaneen IT-investointeja ja -hankintoja ja jopa lisänneen rahallisia panostuksiaan. Heillä oli myös selkeät aikomukset soveltaa koronan aikaisen digiloikan oppeja pandemian jälkeen. Tämän ryhmän vastaukset erosivat erittäin selvästi muiden vastauksista. Laaja-alainen onnistuminen IT:n ja digitalisoinnin johtamisessa oli tunnusomaista tälle ryhmälle. Onnistuminen IT:n johtamisessa auttoi laajemminkin pandemian vaikutuksiin sopeutumisessa. Olen samalla huolissani 30,5 %:sta vastaajien organisaatioista. Näin suuri ryhmä vastaajia arvioi pandemian uhaksi ja samalla ilmaisi organisaationsa supistaneen IT-hankintoja, lykänneen IT-investointeja ja vähentäneen IT-henkilöstöä lomautuksilla tai irtisanomisilla. Myös aikomukset soveltaa pandemian aikaisen digiloikan kokemuksia olivat sumuisia. Arvioni mukaan tarvitsemme toimia osaamisen ja työpaikkojen katoamisen estämiseksi.

Näkyikö IT:n ja digitalisaation johtaminen myös muissa tuloksissa ja miten?

Näkyi. Vuoden 2020 tulokset ovat yhdenmukaisia aikaisempien vuosien IT- ja digitalisointibarometritutkimusten kanssa. IT:n ja digitalisoinnin hyödyt liiketoiminnalle kustannussäästöinä, liikevaihdon ja tuottavuuden kasvuna ovat erittäin voimakkaasti yhteydessä organisaation kykyyn johtaa IT:tä ja digitalisointia sekä liiketoiminnan osana että hyvillä tietohallinnon käytännöillä kuten arkkitehtuurilla ja governancella[1] . Sama yhteys toimii myös kuvattaessa eroja IT-projektien onnistumisessa, verkkoliiketoiminnan, sosiaalisen mediaan perustuvan liiketoiminnan, datapohjaisen liiketoiminnan ja ohjelmistopohjaisen liiketoiminnan onnistumisessa. Aikaisempien vuosien tapaan noin 30 % vastaajista arvioi organisaationsa korkeasti kyvykkääksi ja onnistuneeksi IT:n ja digitalisaation johtamisessa. Kaikki voivat kehittyä kyvykkäiksi, joskin se vaatii pitkäjänteistä, johdonmukaista työtä. Tilastopala IT- ja digitalisointibarometri -tutkimuksesta

Voitko tarkentaa verkkoliiketoimintaa koskevia tuloksia, koska monet näkevät sen tärkeäksi covid-19-pandemian jälkeen?

Puolet vastaajista arvioi, että verkkoliiketoiminta ei ole  tärkeää heidän organisaatiolleen eikä heillä siten ollut mielipidettä verkkoliiketoiminnan onnistumisesta. Vastaajista 27 % arvioi organisaationsa onnistuneen hyvin verkkoliiketoiminnassa ja 23 % heikommin. Nämä olivat minulle suurimmat yllätykset tässä tutkimuksessa. Käsitykseni on, että tarvitsemme syvällisempää pohdintaa verkkoliiketoiminnan merkityksestä organisaatioissamme.

Lopuksi, miksi barometritutkimus on tärkeä ILFille?

ILFin slogan ”parempaa IT johtamista” kiteyttää asian. Kyvykäs, mittausten osoittamana onnistunut IT:n johtaminen organisaation (liike)toiminnan osana on näkemyksemme mukaan tärkeää sekä yksittäisen organisaation että maamme menestykselle.
Teksti: Tomi Dahlberg
Tomi Dahlberg, KTT
  • tietojärjestelmätieteen työläelämäprofessori Turun kauppakorkeakoulussa
  • hallitusammattilainen (DIF) IT- ja finanssialan yrityksissä
  • DBE Core Oy:n hallituksen puheenjohtaja
  • ICT leaders Finland ry:n puheenjohtaja
  • Blockchain Forum Finlandin perustaja, hallituksen jäsen
  • SFS:n IT SR-308:n (IT:n ja IT-palveluiden hallinta ja ohjaus) puheenjohtaja ja ISO/IEC JTC1 SC40 jäsen

TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä. TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi