TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Systeemityöyhdistys SYTYKE ry valitsi Vaikuttavimman opinnäytetyön vuosimallia 2022–23

Systeemityöyhdistys Sytykkeen Vaikuttavin opinnäytetyö vuosimallia 2022–23 on Jenny Holmbergin opinnäytetyö Automaatiotestaus: case ServiceNow Automated Test Framework (ATF), jonka hän on tehnyt Hämeen ammattikorkeakoululle.

"Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia testejä kannattaa automatisoida, miten testituloksia voidaan hyödyntää jatkuvassa kehittämisessä, sekä mitkä ovat ServiceNow’n Automated Test Framework -sovelluksen hyödyt ja haitat. Opinnäytetyökäsittelee laajasti ohjelmistotestausta, sekä automaatiotestausta ServiceNow’n automaatiotestaustyökalulla. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona julkishallinnon organisaatiolle.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi ohjelmistotestauksen eri osa-alueita automaation näkökulmasta, sekä esitellään ServiceNow ja ATF-sovelluksen perusteet. Tietopohjana työssä käytetään lisäksi toimeksiantajan kehitystiimille järjestetyntutkimuskyselyn tuloksia, sekä puolistrukturoidun haastattelun vastauksia. Opinnäytetyö on tyypiltään toiminnallinen. Toiminnallisen osuuden myötä lukija pystyy itsenäisesti ottamaan ATF-sovelluksen käyttöön ja luomaan omia automatisoituja testejä.”

Vaillinaisesti testatut systeemit aiheuttavat paljon harmia ja kustannuksia organisaatioissa. Ohjelmistotestaus eri muodoissaan ja eri vaiheissa on aikaa vievää ja henkilötyöintensiivistä, vaatien 20–50 % kehitysprojektin kokonaisajasta. Tästäkin syystä testauksen automatisointi on erityisen tärkeää – tehostaa toimintaa, eliminoi (inhimillisiä) virheitä ja parantaa laatua. Kaikkea ei kuitenkaan kannata tai voi automatisoida – tähän työssä löytyy myös havaintoja ja esimerkkejä.

Opinnäytetyöhön ajankohtaisuutta tuo lisäksi kohteeksi valittu SaaS/PaaS-mallilla tuotettu pilvialustapalvelu (ServiceNow) ja sen omat testaustyökalut. Työssä osallistetaan myös kehitystiimi automaatiotestaustyökalun käyttöönottoon ja sen hyödyntämiseen osana jatkuvaa kehitystä.

TIVIA ja Sytyke onnittelevat voittajaa!


Palkitun työn piti olla valmistunut joko yliopistosta (pro gradu tai kandityö) tai ammattikorkeakoulusta ja sen piti olla hyväksytty 1.7.2022–30.6.2023 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista ja tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa.

Kuva: Kati Viik 
Sytyke on TIVIAn jäsenyhdistys.

sytyke.org

Mitä meillä oli ennen kännyköitä, maailmanluokan tietoturvaosaamista ja vihaisia lintuja? Joukko mahdottoman haastajia ja TIVIA, joka on jo 70 vuotta yhdistänyt alan visionäärit ja auttanut tekemään utopiasta arkea. TIVIA viettää juhlavuottaan tiukasti työn merkeissä – yhdistäen, kouluttaen, tutkien, tiedottaen, suuntaa näyttäen ja Suomen digitaalista kilpailukykyä kehittäen. Siis pidä kiinni. Vauhti kun ei ole hiljenemään päin.

2023 on TIVIAn 70-vuotisjuhlavuosi
#TIVIA70

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi