TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: TIVIA – seitsemän vuosikymmentä suomalaista ICT-alan kehitystä

TIVIA on suomalaista ICT-alaa yhdistävä peruskallio, jonka varassa koko suomalainen ICT-ala voi kehittyvä seuraavatkin 100 vuotta. Tule mukaan rakentamaan ja kehittämään uutta TIVIA-yhteisöä!

TIVIA on suomalainen ICT-alan riippumaton keskusjärjestö ns. katto-organisaatio, jonka tehtävänä on edistää koko alan kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. TIVIAn tavoitteena on aina ollut liiketoimintalähtöinen tekniikan soveltaminen ja helpottaminen verkottamalla liiketoiminta, liiketoiminnan kehittäjät, uusien teknologioiden ja palveluiden hyödyntäjät, huipputeknologian kehittäjät, yrittäjät, tutkijat ja loppukäyttäjät. Todellisena eurooppalaisena edelläkävijänä TIVIA on perustamisvuodesta 1953 lähtien yhdistänyt sekä kaupallisen että tietoteknisen näkökulman.

TIVIA TIETOTURVA RY on suomalainen, vuonna 1997 perustettu tietoturva-ammattilaisille suunnattu yhdistys, joka edistää tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta. TIVIA Tietoturva ry on Suomen suurin tietoturva- ja kyberturvallisuusammattilaisten verkosto. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on toimia yhteistoiminnan edistäjänä tietoturva-alalla ja jäsentensä yhdyssiteenä sekä edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista kaikilla tietoturvan osa-alueilla. Yhdistys tukee myös jäsenistön ammattitaidon kehittymistä. TIVIA Tietoturva ry vastaa kansallisesta ammatillisen tietoturvasertifioinnin järjestämisestä ja koordinoinnista.

Näkyvimpänä toimintamuotoina ovat erilaisten tapahtumien, keskustelutilaisuuksien ja yritysvierailuiden järjestäminen sekä laadukkaan ajankohtaisen tietoturvasisällön tuottaminen yhteistyötahojen tilaisuuksiin.

TIVIA Tietoturva ry tekee laaja-alaisesti yhteistyötä Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti eri tieto- ja kyberturvallisuuskeskusten kanssa järjestäen yhteistyössä esim. kursseja, yritysvierailuja, tietoiskuja, tietoturvaharjoituksia sekä hackatloneja yhdistyksen jäsenten ammattitaidon kehittämiseksi.

TIVIA ON LUOTU VERKOTTAMAAN kaikkia eri osaajia, osapuolia ja toimijoita. TIVIA synnyttää uusia verkostoja edistämällä eri näkökulmien välistä vuorovaikutusta sadoissa eri tapahtumissa. TIVIA tuottaa jatkuvasti uutta puolueetonta tietoa ja analyysejä alan kehityksestä. TIVIA on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen toimialajärjestö, joka edustaa alan yritysten, yrittäjien, sijoittajien, julkisten organisaatioiden, kolmannen sektorin, ammattilaisten ja opiskelijoiden näkökulmia. TIVIA on ollut keskeisessä roolissa ICT-alan osaamisen kehittämisessä, standardoinnissa, uusien osaajayhteisöjen synnyttämisessä, koulutussuuntien kehittämisessä, alan laaja-alaisten ja kattavien tutkimusten käynnistämisessä ja uusien ilmiöiden luonnissa. TIVIAn stipendeistä, apurahoista ja avustuksista on tullut arvostettu erinomaisten väitöskirjojen, diplomitöiden ja gradujen palkitsemismuoto, joita eri TIVIAn yhdistykset hyödyntävät omassa paikallisessa ja ammatillisessa toiminnassaan. TIVIA ja sen jäsenyhdistykset jakavat myös tunnustuksia vuosittain mm. vuoden tietotekniikkavaikuttajalle, tietotekniikkatuotteelle, tietoturvapäällikölle, opettajalle, liiketoiminta-arkkitehdille, muutosjohtajalle, hallitusammattilaiselle, digivaikuttajalle ja Suomen ICT-alan kehittäjälle. Esitykset tulevat yhdistyksiltä, TIVIAn hallitukselta ja vaikutusvaltaisilta valintaraadeilta.

TIVIA SYNTYI suomalaisen informaatioteknologian rantautumisen myötä alan eri toimijoiden väliseksi verkottajaksi, ammatillisen osaamisen kehittäjäksi, yhteisön ja alan eri toimijoiden yhdistäjäksi, jossa niin asiakkaat, toimittajat, kehittäjät, tutkijat kuin konsultitkin yhdessä loivat alan uusia periaatteita, toimintamalleja ja vuorovaikutuksen kulttuuria jakamalla tietoa yhteisön tilaisuuksissa. Tilaisuudet ovatkin TIVIAn toiminnan ydin. Tilaisuudet tarjoavat avoimen vuorovaikutusympäristön uusien ilmiöiden, trendien, teknologioiden ja näkökulmien tarkasteluun. TIVIAn joustavan rakenteen ansiosta kuka tahansa jäsen – niin yritys, organisaatio kuin henkilökin – voivat yhdessä yhteisön kanssa järjestää tilaisuuksia, tapahtumia ja toteuttaa tutkimuksia katto-organisaation tuella. TIVIAn edullisia ja ammattitaitoisia järjestöpalveluita hyödyntää lähes 30 eri yhdistystä. Yhdistykset hyötyvät edullisista palvelusopimuksista, parhaiden toimintamallien jakamisesta yhteisön eri toimijoiden välillä, toiminnan kehittämisen tuesta ja tukipalveluista, laajasta viestinnästä eri sidosryhmien kanssa ja uutisoinnista laajalle jäsenkunnalle.

TIVIAn mukanaolo tutkimuksissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on tae suomalaisen ICT-alan kattavasta puolueettomasta ja kansainvälisten näkökulmien mukanaolosta. Puolueettomuudella varmistetaan laaja-alainen koko yhteisön eri näkökulmien hyödyntäminen suomalaisen ICT-alan kehityksessä. TIVIA, pitkäjänteisenä ja perinteisenä toimijana, on ollut keskeisessä roolissa Suomen ICT-alan verkostojen uudelleenrakentamisessa.

TIIVISTETTYNÄ TIVIAN PERUSTANA ON ALUSTA ALKAEN OLLUT NELJÄ KULMAKIVEÄ:

1) TIVIA on läpinäkyvä, puolueeton, riippumaton, poliittisesti sitoutumaton ja avoin kaikille asiakaslähtöisille liiketoiminta- ja teknologianäkökulmille.

2) TIVIAn jäsenenä on sekä yrityksiä, yrittäjiä, julkisen hallinnon organisaatioita että eri alojen ammattilaisia.

3) TIVIAn jäsenenä on niin omistajia, hallitusten jäseniä, korkeita virkamiehiä, ylintä johtoa, toimihenkilöitä kuin opiskelijoitakin.

4) TIVIA ei ole työmarkkinajärjestö tai ammattiyhdistys eikä se osallistu ns. kolmikantatoimintaan.

TIVIAN TOIMINNAN VAHVUUTENA yli 60-vuotisen historian aikana on ollut kyky uudistua, kehittyä ja muuntua. TIVIA on mukana Suomen muutoksessa ja muuntuu myös itse. TIVIA on suomalaista ICT-alaa yhdistävä peruskallio, jonka varassa koko suomalainen ICT-ala voi kehittyvä seuraavatkin 100 vuotta. Tule mukaan rakentamaan ja kehittämään uutta TIVIA-yhteisöä!

Teksti: Mika Helenius

 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi