TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Häiriöttömyys herättelee teknologiayhteisöä, mutta kenellä on vastuu?

Häiriötön teknologia asettaa eettisen vastuun suunnittelutyön keskiöön. Palveluita tulisi sekä suunnitella että mitata ihmislähtöisin arvoin ja haastaa liiketoiminnan sanelemia vaatimuksia.

Häiriötön teknologia asettaa eettisen vastuun suunnittelutyön keskiöön. Palveluita tulisi sekä suunnitella että mitata ihmislähtöisin arvoin ja haastaa liiketoiminnan sanelemia vaatimuksia.

Aika on yksi tärkeimpiä ja rajallisimpia asioita, mitä ihmisellä on. Tämän vuoksi häiriötön teknologia asettaa käyttäjän huomion ja laadukkaan ajan suunnittelutyön keskiöön. Tutkimustyötä tehdessäni ymmärsin, että häiriötön teknologia vaatii toteutuakseen kulttuurisen muutoksen, joka tulisi saada aikaan sekä suunnittelijoiden, käyttäjien että asiakkaiden keskuudessa.

Toistaiseksi keinot ja liiketoiminnalliset perustelut tähän muutokseen kuitenkin puuttuvat. Opinnäytetyössäni totean, että yksi haastavimmista häiriöttömän teknologian päämääristä on erottaa käyttäjien huomion ja yrityksen liikevoiton tavoittelu. Yksi merkittävimmistä haasteista nykytilanteessa on, että käyttäjän lisääntyvä teknologiaan koukuttaminen korreloi yrityksen kasvavan liikevoiton kanssa. Olen avannut useasti Facebookin vain tarkistaakseni tulevan tapahtuman ajankohdan, mutta ajautunutkin pohjattoman aikajanan selailun vangiksi. Erityisen hälyttävää tarinassani on, että ajautuminen on tietoisen suunnittelutyön tulos.

”Käyttäjän lisääntyvä teknologiaan koukuttaminen korreloi yrityksen kasvavan liikevoiton kanssa.”

Kyse on pohjimmiltaan siitä, kulkevatko teknologia ja ihmisyys jaettua tietä kohti yhteistä päämäärää. Jos tuotteen menestyminen pohjaa käyttäjän manipuloimiseen tai koukuttamiseen, on perusteltua harkita uudenlaista lähestymistapaa suunnitteluun – miten suunnitellaan tuotteita, joiden käynnistäminen, käyttäminen ja sulkeminen onnistuu levollisin mielin?

”Ihmisen huomion ylikuormitus on suurin nykyteknologiaa kohtaava pullonkaula ja samalla vahvin argumentti häiriöttömän teknologian puolesta”, toteaa antropologi ja UX-suunnittelija Amber Case. Viime aikojen keskustelu, jossa digitaalisten palveluiden koukuttavuus, huomiokyvyn heikkeneminen ja teknologian negatiivinen vaikutus hyvinvointiin heijastelevat Casen sanoja. Googlen ja Applen julkaisemat käyttöjärjestelmäpäivitykset tunnistavat ensimmäistä kertaa laitteidensa aiheuttamia ilmiöitä, kuten ihmisen kyvyttömyyden hallita omaa ajankäyttöään ja tiedottomuuden siitä, mihin oma aika häviää. Laitteet toimivat siltikin vain heikkoina portinvartijoina tuotteille, joiden tarkoitus on kilpailla käyttäjän huomiosta hinnalla millä hyvänsä.

Opinnäytetyössäni yritin katsoa häiriöiden kyllästämää yhteiskuntaa suunnittelijan silmin. Minun oli erittäin vaikeaa yrittää tiivistää ongelman ydin ja nähdä häiriötön teknologia osana suurempaa kuvaa. Yksi syy tähän lienee se, että nykyisinkin hyväksytyt suunnitteluparadigmat ja metriikat nojaavat käyttäjän koukuttamiseen ja lyhyen aikavälin voittoihin eivätkä ota huomioon tuotteen vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Opinnäytetyöni aihe onkin nähdäkseni vain yksi nykyajan haasteellisista eettisten ja myös poliittisten kysymysten katraasta – paitsi jäämisen pelko ja jatkuva tavoitettavissa olemisen vaatimus pelaavat myös koukuttavan teknologian pussiin.

”Opinnäytetyössäni yritin katsoa häiriöiden kyllästämää yhteiskuntaa suunnittelijan silmin.”

Kenellä on vastuu? Data on uuden maailman valuuttaa ja sen hyödyntämiseen on herätty myös yritysten ja niitä konsultoivien tahojen keskuudessa. Käyttäjätiedon avulla voidaan todentaa tuotteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnittelija voi etsiä siitä tukea työlleen. Harvemmin tunnutaan pohtivan, mikä on palveluntarjoajan vastuu, kun käyttäjä luovuttaa tälle tietonsa olettaen, että niitä käytetään hänen elämänsä ja käyttökokemuksensa parantamiseen. Voidaan kysyä, ovatko liiketoiminnalliset tavoitteet linjassa käyttäjän edun kanssa ja kuka kyseenalaistaisi tämän.

Kun aloitin taustatutkimuksen opinnäytetyötäni varten, eettiseen ja häiriöttömään suunnitteluun liittyviä lähteitä oli niukasti. Työni viimeisessä kappaleessa kirjoitin uskovani, ”että häiriöttömästä teknologiasta kasvaa entistä suurempi puheenaihe tulevaisuudessa sekä kuluttajien että suunnittelijoiden keskuudessa.” Ilokseni voin todeta, että näin on jo kuluneen vuoden aikana tapahtunut ja Sytykkeen tunnustus vaikuttavimmasta opinnäytetyöstä on antanut lisäkipinää häiriöttömän teknologian edistämiseen.

Teksti ja kuviopiirros: Jessi Ukkonen

Henkilökuva: Evita Sysilä

Käyttäjän suhdetta koukuttaviin ja häiriöttömiin palveluihin voidaan kuvata häiriöjanalla, jossa palvelu voi olla liian koukuttava tai häiriötön. Liika koukuttavuus tai häiriöttömyys vie käyttäjän pois tavoitetilasta. Tavoitetilassa käyttäjää informoidaan harkitusti, mutta riittävästi.

 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi