TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: CIO:n kehittyvä rooli ja tehtävät teollisen muutoksen ytimessä

KTM Päivi Hokkasen tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöstutkimus tarkastelee CIO:n alati muuttuvaa roolia ja esittää muun muassa, että perinteinen tapa eristää IT-työ erilliseen IT-organisaatioon ei välttämättä enää toimi.

”Elämme maailmassa, jossa muutoskin on muuttunut. Se on periksiantamatonta, yllättävää, shokeeraavaa, se ei anna hetken rauhaa.” Tämä on suora sitaatti professori Gary Hamelin puheesta Nordic Business Forum -tapahtumassa Helsingissä syyskuun lopulla. Väitöstutkimukseni käsittelee tätä muutosta yhden johtamiskyvykkyyden ja organisatorisen profiilin, tietohallintojohtajan (jäljempänä CIO), työn kautta.

Organisaatioiden IT-yksiköt ja -osastot ovat olleet koko olemassaolonsa ajan muutoksessa. Niitä on vuosien varrella keskitetty ja hajautettu, ulkoistettu ja rakennettu uudelleen. Edelleenkään ei ole yhtä vakiintunutta tapaa saada IT:stä parasta arvontuottoa, vaan IT-toiminnoille on yhä useita erilaisia organisointimalleja ja profiileja. Usein IT-yksiköt organisaatioissa nähdään edelleen tukifunktiona, jonka rooli on tuottaa laskentatehoa yritykselle ja automatisoida olemassa olevia prosesseja. Vastaavasti CIO silloin usein raportoi jollekin muulle kuin toimitusjohtajalle.

Toisaalta IT-yksikkö voidaan nähdä paitsi luovan tehokkuutta digitoimalla toimintaprosesseja myös lisäävän asiakasar­voa rakentamalla uusia sovelluksia asiakasrajapintaan, kuten esimerkiksi automatisoidut asiakkaan itsepalvelut. Teknologisten innovaatioiden avulla voidaan myös kasvattaa kassavirtaa ja toteuttaa yrityksen transformaatio uuteen liiketoimin­taan. Ottaen huomioon informaatioteknologian alati kasvava vaikutus yrityksen liiketoimintaan ei ole triviaalia, kuka, millä osaamisella ja kokemuksella ja erityisesti miten IT-toimintoa johdetaan.

Samoin kuin IT-yksiköt myös CIO:n rooli on ollut jatku­vassa turbulenssissa. Tästä roolista on tehty lukuisia tutki­muksia useiden vuosi­kymmenten aikana. Tutkijat ovat yksimielisiä lähinnä siitä, että rooli muuttuu. Näyttää kuitenkin siltä, että yhteistä käsitystä ei ole syntynyt siitä, mikä tämän roolin pitäisi olla vai pitäisikö se jakaa erilaisiin tehtä­viin kuten esimerkiksi digitalisaatiojohtaja (CDO) tai teknologinen johtaja (CTO).

Omassa väitöskirjatutkimuksessani etsin syitä CIO:n muuttuvalle roolille ja tämän roo­lin merkityk­sestä yrityk­sille. Tässä työssä rooli määritellään ”organisatori­seksi asemaksi” ja ”mahdollisuudeksi vaikuttaa” organisaation toimin­taan. Tutkimus keskittyy tekijöihin, jotka vaikuttavat tähän rooliin. Tämän lisäksi tavoitteena tässä tutkimuksessa oli ymmärtää strategisten muutosten vaikutus CIO:n rooliin.

Tutkimukseni merkittävin tulos yritysjohdolle on parempi käsitys CIO:n roolista ja tehtävistä organisaatiossa. Informaatioteknologian merkityksen kas­vun myötä yritysjohdon on löydettävä uusia tapoja organisoida IT-työtä. Perinteinen tapa on ollut eristää ja jopa ulkoistaa IT-työ erilliseen IT-yksikköön, yhtiöön tai kumppanille ei välttämättä enää toimi. Vapauttamalla CIO eristetystä IT-siilosta mahdollistaa tehokkuu­den lisäämisen laajemmin organisaatiossa sekä parantaa teknologisen (r)evoluution johta­mista ja tuottamista liiketoiminnassa. Tällä tarkoitan sitä, että vanhakantaisesta ajattelusta nähdä IT-toiminto pelkästään kustannuksia synnyttävänä tukitoimintona olisi syytä luopua ja alkaa ymmärtää informaatioteknologian mahdollisuudet yrityksen arvon luonnissa, liiketoiminnan laajentamisessa ja strategiassa muuntumisessa esim. kilpailijoita nopeammin.

Yritysjohdon on myös hyvä ymmärtää, että yrityksen tavoitteet ja toimintamallit tulkitaan eri tavoin eri organisaation osissa, sen eri sosiaalisissa ryhmissä. Interaktiivisen ja monivaiheisten haastattelujemme perusteella voidaan todeta, että organi­saatioissa näyttää olevan erilaisia käsityksiä CIO:n työstä ja tehtävistä. Kehittämämme tutkimusmenetelmä lisää tulkinnallisen tutkimuksen uskottavuutta ja luotetta­vuutta. Tutkimme haastattelujen avulla, miten strategiset muutokset, kuten liiketoimintakaupat, vaikuttavat CIO:n työhön. Loimme käytännön läheisen ja ymmärrettävän graafisen mallin havainnollis­tamaan näiden muutosten vaikutuksia organisaatiossa ja johtamisessa. Tulokset osoittavat, että näiden mallien avulla kyettiin luomaan yhteinen parempi ymmärrys liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä.

Teksti: Tohtori Päivi Hokkanen, KTM, MBA

ICT Leaders Finland ry (ILF) on liiketoiminnan ja tietohallinnon johtamisesta kiinnostuneiden ammattilaisten valtakunnallinen yhdistys. ILF on toimittajista riippumaton. ILFin tavoitteena on edistää hyviä tietohallinnon johtamiskäytäntöjä sekä liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä. Toivotamme kaikki tietohallinto- ja liiketoimintajohtamisesta kiinnostuneet ja erityisesti näiden rajapinnassa toimivat henkilöt, yritykset ja yhteisöt tervetulleiksi toimintaamme. Tarjoamme  mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. ILF tuottaa merkityksellisiä kohtaamisia ja laadukasta sisältöä tapahtumissaan ja verkkosivuillaan.
ilf.fi/yhdistys

Päivi Hokkanen on toiminut aktiivisesti TIVIAssa (ent. Tietotekniikan liitto) mm. hallituksen jäsenenä ja ICT Leaders Finlandin toiminnassa. ICT Leaders Finland mahdollistaa lukuisten eri eurooppalaisen tietohallinnon johtamisen verkostojen yhteistyön TIVIAn kautta. Hokkanen toimii nykyisin valtakunnallisen SoteDigi Oy hankejohtajana tuoden hankkeeseen kahden vuosikymmenen johtoryhmätasoisen CIO-kokemuksen mm. A-Katsastus, Sanoma Oyj ja Stockmann Oyj tietohallinnon johtamisesta.

 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi