TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Oamkin Informaatioteknologian yksikkö ja TIVIA aloittivat yhteistyön

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) informaatioteknologian yksikkö on liittynyt TIVIAn jäseneksi lukuvuoden 2021–2022 aikana. Oamk tavoittelee kumppanuuden avulla laajempaa ja tiiviimpää yhteistyötä TIVIAn verkostojen kanssa. Yksi konkreettinen tavoite tälle tiiviimmälle yhteistyölle on viestiä yksikön ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksista verkoston yrityksille ja heidän työntekijöilleen, jotta oppilaitos voi vastata yritysten tarpeisiin kehittää henkilöstönsä osaamista ja ammattitaitoa.

Lisäksi Informaatioteknologian yksikkö on jo hyödyntänyt TIVIAn koulutustarjontaa henkilökunnan kouluttamisessa. ”On keskeistä, että nyt ja tulevaisuudessa yksikön henkilökunnan osaaminen vastaa työelämän tarpeita, olipa kyse sitten koulutuksesta tai TKI-työstä”, sanoo Informaatioteknologian yksikönjohtaja Eero Nousiainen.

Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian yksikkö tarjoaa koulutusta tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmissa sekä AMK- että YAMK-tutkinto-ohjelmissa. ”Opiskelijamäärillä mitaten olemme nousseet Suomen toiseksi suurimmaksi ICT-osaajien kouluttajaksi”, kertoo yksikönjohtaja Eero Nousiainen.

Informaatioteknologian yksikkö kouluttaa ICT-osaajia ja kehittää toimintaansa TKI-hankkeissa

Informaatioteknologian yksikössä työskentelee 43 henkilöä. Korkeakoulujen rahoitusmallin mukaisesti yksikön keskeistä toimintaa on opetus ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -työ. Toiminnan tehostamiseksi yksikkö on jaettu tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutusosastoihin, jotka vastaavat omalta osaltaan AMK- ja YAMK-koulutuksesta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Yksikön toiminnasta ja kehittämisestä vastaa yksikönjohtaja apunaan koulutuspäälliköt ja TKI-päällikkö.

Yksikössä annettavan koulutuksen tärkein tehtävä on kasvattaa opiskelijoiden osaaminen sille tasolle, että työllistyminen alalle on mahdollista heti valmistumisen jälkeen. Hyvä ja laaja-alainen koulutus antaa valmistuvalle mahdollisuuden oman alansa työtehtävissä menestymiseen. Koulutuksen tavoitteena on se, että opiskelijalle syntyy vahva substanssiosaaminen, ymmärrys työelämän tulevaisuuden haasteista ja niiden taustalla vaikuttavista ilmiöistä sekä kyky olla mukana ratkaisemassa näitä haasteita. Toiminta on opiskelijakeskeistä, ja jokaisen opiskelijan opiskelijakokemus on tärkeä.


Oamkin informaatioteknologian
yksikkö tarjoaa koulutusta ja
TKI-hankkeita


”Koulutustarjontaa kehitämme ja toteutamme yhdessä työelämän kanssa. Tämä vaatii jatkuvaa vuoropuhelua alan yritysten kanssa ja hyviä yhteyksiä työelämään jokaiselta yksikön henkilöstön jäseneltä. Kaikkiin tutkinto-ohjelmiimme sisältyy työelämässä suoritettavia tuotekehitys- ja projektiopintoja, joiden avulla parannetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä alalle jo opintojen aikana”, kertovat koulutuspäälliköt Susanna Kujanpää ja Teppo Räisänen.

Pedagogiikka rakentuu vahvasti osaamisperusteisuudelle. Tämä tarkoittaa osaamisen kasvattamisen ja osoittamisen tuomista koulutuksen ytimeen. Opiskelijan polku voi rakentua yksilölliseksi, perustuen opiskelijan aikaisempaan osaamiseen. Opettajan rooli painottuu enenevässä määrin opiskelijoiden ohjaukseen, hyvän ja rikkaan oppimateriaalin tuella. Koulutuksien toteutuksissa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja esimerkiksi erilaisia mobiilisovelluksia.

TKI-toiminnan painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros. Koko TKI-toiminnan läpileikkaavia teemoja ovat digitalisaatio, yrittäjyys, kansainvälisyys ja verkostoituminen. TKI-toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä erilaisissa verkostoissa ja erityisesti Oulun yliopiston kanssa siten, että toiminnat täydentävät toisiaan kummankin sektorin vahvuuksille ominaisella tavalla. Tällä taataan työelämälle parempaa kokonaispalvelua osaamisen kehittämisessä.

Tietotekniikan opinnot kehittävät työelämälähtöistä osaamista 

Tietotekniikan koulutusosastolla opiskellaan suomeksi tai englanniksi tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi (AMK).  Suomenkielisessä koulutuksessa ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen opiskelijat voivat suuntautua laite- ja tuotesuunnitteluun tai ohjelmistokehitykseen. Englanninkielisessä koulutuksessa (BEng) opiskellaan web-kehitykseen painottuen kansainvälisessä opiskelijaryhmässä. Valmistuessaan opiskelijat ovat osaavaa työvoimaa ja työllistyvät pääosin Oulun seudun yrityksiin.

Ohjelmistokehitykseen suuntautuneet opiskelijat opiskelevat ohjelmoinnin perusteiden jälkeen web- ja mobiilisovellusten kehittämistä eri laitteissa, palvelinohjelmointia, IoT-järjestelmien ohjelmistojen kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskellaan mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua ja ohjelmointia, elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikka sekä syvennytään sulautettuihin järjestelmiin ja laiteläheiseen ohjelmointiin. ”Opiskelijamme voivat opiskella myös robotiikkaa, tekoälyä sekä pelien kehittämistä”, täydentää tietotekniikan tutkintovastaava Kaisa Orajärvi.

”Opiskelijamme kehittävät osaamistaan hyvin monipuolisesti ja käytännönläheisesti aloittaen teoriaopinnoilla, joita sovelletaan käytäntöön seuraavassa jakson projektissa”, kertoo tietotekniikan koulutuspäällikkö Susanna Kujanpää. Tämä rakenne toistuu ensimmäisen kahden ja puolen vuoden ajan, jolloin opiskelijat kehittävät ammatillista osaamistaan sekä projektityöskentelytaitojaan opettajien ohjauksessa. Kolmantena opiskeluvuotena opiskelijat pääsevät yrityksiin tai hankkeisiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja tai opiskelijat voivat hyödyntää oman työpaikan aiheita. ”Tämä yrityksien kanssa tehtävä projektimuotoisten opintojen yhteistyö osana opintoja on toimivaksi havaittu polku työelämään opiskelijan valmistuessa”, toteaa Susanna Kujanpää.

Tietojenkäsittelyn koulutus vastaa digitalisaation haasteisiin

Tietojenkäsittelyn koulutusosasto kouluttaa IT-tradenomeja. Koulutuksen pääpaino on digitaalisten tuotteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja testauksessa. Laajemmin ajateltuna valmistuneet opiskelijat osaavat soveltaa tietotekniikkaa yritysten ja organisaatioiden ongelmien ratkaisussa. Opetus toteutetaan sekä päivä- että monimuotototeutuksena. Monimuotototeutus on järjestetty siten, että se sopii työn ohessa opiskeluun. ”Monimuoto-opetuksessa luennot ovat iltaisin kolmena iltana viikossa. Luennot tallennetaan, joten opiskelijat voivat katsoa niitä omaan tahtiinsa esimerkiksi viikonloppuisin”, mainitsee tietojenkäsittelyn tutkintovastaava Tuula Harju.

Koulutuksen profiloitumiskohteeksi on valittu ohjelmistotestaus. Tarkoituksena on korkeakoulujen digivision mukaisesti profiloitua tiettyjen ICT-osa-alueiden erityisosaajaksi ja jakaa tätä osaamista korkeakouluverkoston kanssa muille partnereille. ”ICT-alalla on huutava pula ohjelmisto-osaajista. Monelle heistä testaus on ensimmäinen työtehtävä. Olemme rakentamassa 15 opintopisteen kokonaisuutta ohjelmistotestaukseen ja olemme jo aloittaneet yhteistyökeskustelut kokonaisuuden tarjoamisesta ympäri Suomen”, kertoo tietojenkäsittelyn koulutuspäällikkö Teppo Räisänen. ”Henkilöstöä on koulutettu ja sertifioitu ohjelmistotestauksen laadun varmistamiseksi”, hän jatkaa.

Kohti vaativampaa osaamista YAMK-koulutuksen avulla

Työelämässä kaksi vuotta olleet tietojenkäsittelyn tradenomit tai tietotekniikan insinöörit voivat jatkaa Oamkissa opintojaan YAMK-tutkinto-ohjelmissa, joita ovat Data Analytics and Project Management ja Modern Software and Computing Solutions. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta eli opinnot toteutetaan etänä. Opetusmateriaali on verkossa ja luennot tallennetaan, mikä joustavoittaa opintojen suorittamista esimerkiksi työn ohella.

Modern Software and Computing Solutions -tutkinto-ohjelmassa perehdytään viimeisimpiin ohjelmistokehityksen teknologioihin, kuten data-analytiikkaan ja datan visualisointiin, koneoppimismenetelmiin, pilvi- ja mikropalveluihin, konttiteknologioihin, suurteholaskentaan sekä lohkoketjuihin. Opintojen aikana myös vahvistetaan ja syvennetään opiskelijoiden taitoja yleisessä ohjelmoinnissa. Suurten datamäärien käsittelyyn käytettävät koneoppimisalgoritmit vaativat suurta laskentatehoa. Koulutuksessa voidaan hyödyntää CSC:n (Center for Scientific Computing) supertietokoneiden laskentaa. Kun dataa on liikkeellä paljon, on tärkeä pystyä suojaamaan se mahdollisimman tehokkaasti ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Siksi ennen valmistumista opiskellaan myös lohkoketjuteknologioiden perusteita.

Data Analytics and Project Management -tutkinto-ohjelmassa opiskeluissa keskitytään erityisesti data-analytiikkaan. Yritysten ja organisaatioiden keräämän datan merkitys on kasvanut tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikana sekä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Datan kerääminen on nykyisin helpompaa kuluttajille ja yrityksille tarjottavien palveluiden siirryttyä nettiin, jolloin niitä käytetään tietokoneella tai mobiililaitteilla. Koko ajan yhä suurempi osa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyvistä päätöksistä tehdään tämän kerätyn datan sekä sen analysoinnista saatujen tulosten avulla. Asiakasta pyritään ymmärtämään yhä syvällisemmin ja kohdennetummin, mutta yritykset voivat myös kehittää ja tehostaa toimintaansa saadun datan avulla sekä ratkaista mahdollisia ongelmia.

Oamk tekee yhteistyötä monialaisesti ja kansainvälisesti 

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on 9 000 opiskelijan ja noin 460 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Oamk toimii Linnanmaalla samalla kampuksella Oulun yliopiston kanssa. Kampuksella on yhteensä noin 25 000 opiskelijaa, eli se on Pohjoismaiden tasolla yksi suurimmista kampuksista.

Monialaisen Oamkin koulutusalat ovat tekniikka, liiketalous, kulttuuri, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä opettajankoulutus. Eri koulutusaloilla opiskelija suorittaa amk-tutkinnon ja voi jatkaa opintojaan YAMK-tutkintoon oltuaan valmistumisen jälkeen vähintään kaksi vuotta työelämässä. Avoimessa ammattikorkeakoulussa pääsee opiskelemaan yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia. Informaatioteknologian yksikkö kouluttaa ICT-alan osaajia insinööreiksi ja tradenomeiksi.

Strategiassaan Oamk painottaa verkostoja ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tärkeimmän verkoston muodostavat Oulun alueelliset toimijat, joita ovat Oulun kaupungin ja alueen oppilaitosten lisäksi sektoritutkimuslaitokset sekä alueen elinkeinoelämä ja julkisen sektorin työnantajat. TKI-työssä kehitetään ratkaisuja eri alojen yhteisissä hankkeissa.

Yksikön TKI-työ 

Opetuksen lisäksi korkeakoulujen toinen perustehtävä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoaloja ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka. Oamkin TKI-työllä tuetaan Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä.

Tietojenkäsittelyn koulutusosastolla päävastuu TKI-toiminnasta on erillisellä droonikompetenssitiimillä. Hankkeet keskittyvät drooniteknologian hyödyntämiseen arktisella alueella sekä liiketoiminnassa.

Tietotekniikan koulutusosaston päävastuualue TKI-toiminnassa keskittyy painettavaan elektroniikkaan. Hankkeet tehdään monialaisen verkoston yhteistyönä kehittäen tekniikkaa eri aloilla tarvittaviin sovelluksiin sekä uusiin teknologioihin. Hanketyössä hyödynnetään omaa PrinLab-kehityslaboratoriota.

Kompetenssitiimin lisäksi koulutusosaston opettajat osallistuvat erilaisiin koulutuksen kehittämishankkeisiin. Painoaloista keskeisin on digipedagogiikka. ”Vaikka opetusta on paljon, niin myös hanketoimintaan satsataan. Keskimäärin opettajien työtunneista noin puolet käytetään hankkeisiin”, kertoo koulutuspäällikkö Teppo Räisänen.


Artikkelin kirjoittajat:
Eero Nousiainen, Informaatioteknologian yksikönjohtaja, Oamk
Susanna Kujanpää, tietotekniikan koulutuspäällikkö, Oamk
Teppo Räisänen, tietojenkäsittelyn koulutuspäällikkö, OamkOulun ammattikorkeakoulu on TIVIAn valtakunnallinen kumppani.
Lue lisää kumppanuudestaTIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi