Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIA News: Rohkeasti uudistuen kohti yhdessä voittamista!

Digitaalinen alustatalouden osaaminen on nousemassa suomalaisen yhteiskunnan kasvun pullonkaulaksi. Tuoreessa TEMin julkistamassa ”Alustatalouden tiekartassa” paneudutaan ensimmäistä kertaa Suomen uusteollistamiseen digitalisaation, tekoälyn ja ohjelmistotalouden näkökulmasta. Ohjelmistot ovat yhteiskunnan eri toimintojen sykkivä sydän ja osaaminen tämän mahdollistaja. Ohjelmistot myös määrittelevät yhä enemmän – miten yhteiskuntamme kehittyy ja kasvaa. Ohjelmistot luovat taloudellista kasvua ja lisäarvoa korkealle osaamisen hyödyntämiselle. TIVIA on perustettu juuri ohjelmisto eli tietojärjestelmäkehityksen alkuvaiheessa yritysten tietoteknisten liiketoiminta-alustojen ja -palveluiden kehittämisen yhteistyöjärjestöksi – yhtenä ensimmäisistä Euroopassa.

Suomi on syysviiman jähmettämä ja loskan hidastamana kääntämässä uuden sivun maamme 100-vuotisessa kehityksessä. Menetettynä vuosikymmenenä Suomen ainoa jatkuvasti kasvanut ala on ollut ohjelmistoihin perustuva digi-, tekoäly- ja palvelutalous. Suomi on menestynyt kapeiden teknologianäkökulmien viennissä ilman suurta alustatalouden läpimurtoa, vaikka koulutusjärjestelmämme on maailman huippua. TIVIA on pyrkinyt rohkeasti ajamaan avointa ja laaja-alaista uudistumista yhteiskunnassa käänteen mahdollistamiseksi. TIVIA muodostui tietotekniikan eri näkökulmien kansalliseksi liittoyhteisöksi lähes 40 vuotta sitten. Vuosien varrella sen toimintaan on liittynyt yhä uusia yhdistyksiä ja alan eri yhteisöjä. TIVIAn palvelut ja edut ovat arvostettuja yhdistysten piirissä. Uudet yhdistykset ovat aina tervetulleita osaksi erittäin laaja-alaista ja aktiivista toimintaamme.

Liittona TIVIA-yhteisön tavoitteet ja toiminta eivät ole merkittävästi muuttuneet lähes seitsemän vuosikymmenten aikana. Vuoden 2017 jäsentutkimuksen mukaan 83 % jäsenistä pitää ilmaisia ja ajankohtaisia ammattiosaamiseen liittyviä jäsentapahtumia arvokkaimpana toiminnan muotona. Erityisesti arvostetaan toimintaa, jossa ylitetään oman osaamisen verkostot ja näkökulmat. Osaamisen kehittäminen on siis yhä erittäin ajankohtaista ja oppivan yhteiskunnan ytimessä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan Suomen taannuttua kehittyväksi taloudeksi ns. menetetyn vuosikymmenen aikana. Huolimatta korkeasta peruskoulutuksen tasostamme Suomi ei ole onnistunut ohjelmistoihin perustuvissa innovaatiossa. Ohjelmisto-, tieto-, palvelu- ja viestintätekniikan mahdollistama valtava mullistus on yllättänyt perinteisesti ajattelevan Suomen. Yliopistojohdolta ja OKM:lta puuttuu ymmärrys kehityksestä. Elinkeinoelämä on leikannut investointeja ja panostuksia. TIVIA on ollut mukana auttamassa, luomassa ja rakentamassa uutta arvokasta sosiaalista pääomaa. Merkitykselliset kohtaamiset, ammattitilaisuudet ja yhteistyö eri toimijoiden kautta on edistänyt ohjelmistojen roolin sisäistämistä – suuren kansalliset uudistavat askeleet ovat kuitenkin vielä ottamatta.

Valtakunnallisessa TIVIA-liittoyhteisössä on yhdessä sovitut, avoimet ja hyvät perusperiaatteet ja pelisäännöt, kuten muissakin pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa alan järjestöissä yhteisön kehittämiseksi. Liiton yhdistysten toiminnan tulee olla selkeästi erottuvaa, toimintaa tuottavaa ja hyvin ketterästi koordinoitua. Kevään 2017 yhdistysten jäsentutkimuksessa henkilöjäsenet katsoivat, että liiton tehtävänä on hoitaa hallinto ja yhdistysten jäsentapahtumia liiton tuella. Liittoyhteisön perustamisen yhteydessä hyväksytyssä pysyväisohjeessa todetaankin, että yhdistyksen on sopeuduttava osaksi liittoyhteisöä myös sääntöjen osalta. Liittoyhteisön hallinnan näkökulmasta kunkin yhdistyksen tulee noudattaa hyviä yhteisiä periaatteita ja liittoyhteisön hyväksymien mallisääntöjen minimiehtoja. Liittoyhteisöllä on oikeus yhteisten sääntöjen ja toimintaohjeen perusteella tarkastella kuinka hyvin yhdistys sopii yhteisöön. Tarkasteluun kuuluu yhdistyksen toimintaa koko liittoyhteisön yleishyödyllisyyden edistäjänä ja arvio toiminnan ydinteeman ja -näkökulman kansallisesta merkityksestä. Toisaalta liittoyhteisöä muodostettaessa on todettu ennakoivasti, että yhdistysten toiminnan tulee erota merkittävästi liiton toiminnasta.

Osaamisen kehittäminen ja talouden uudistuminen Suomessa kaipaavat uusia näkökulmia. Rohkeita avauksia, joiden kautta osaamisen kehittäminen ja syvällinen modernin ajan ymmärtämien tuodaan yhä lähemmäksi ihmisiä ja eri ikäisten ihmisten arkea – senioreita, aikuisia, nuoria ja lapsia. TIVIA on läsnä yhä laajemmin suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä auttamassa johtoa, päättäjiä, omistajia, yrittäjiä, poliitikoita, virkamiehiä, ammattilaisia, opiskelijoita ja erilaisia verkostoja ymmärryttämään ohjelmistojen mahdollistamat kestävän talouden ja innovaatioiden mahdollisuudet Suomelle.

Toivotamme sinut mukaan tekemään merkityksellistä työtä Suomen hyväksi ja auttamaan meitä luomaan maailman parhaan avoimen ja ketterän osaamisen kehittämisen yhteisön. Tule mukaan rakentamaan #rebuild uutta #suomi100 menestystarinaa.

TIVIA luo mahdollisuuksia vaikuttaa, on läsnä arjessa ja kehittää koko Suomea.

Teksti: Mika Helenius

 

Artikkelilaji: